utdanning

Betydningen av beskyttelsesvern og -faktorer ansvarlig for hjemløshed

Les denne artikkelen for å lære om viktigheten av lyssikkerhet og faktorer som er ansvarlige for hjemløshet! Med økende befolkning er det også økt press på endelige landressurser for boliger. Hytter for mennesker eller habitatutvikling på denne jorden har stort sett skjedd innen ca 5% av arealområdet, som støtter mer enn halvparten av verdens befolkning. Både ove

Endring i forsyning: Økning i forsyning og reduksjon i forsyning

Les denne artikkelen for å lære om endringen i levering av varer! Endring i forsyning eller skift i forsyningskurven oppstår på grunn av endring i noen av faktorene som ble antatt konstant under leveringsloven. Endringen kan enten være en 'økning i forsyning' eller 'reduksjon i forsyning'. Oppr

Utdanningssystem: Betydningen, aspektene og sosiale funksjoner i utdanning

Les denne artikkelen for å lære om Educational System: Det er mening, aspekter og sosiale funksjoner! Utdanning er uunnværlig for individet og samfunnet, for uten det ville det være tap av all akkumulert kunnskap i tidene og hele oppførselen. En person må lære samfunnets kultur eller de aksepterte måtene å gjøre ting på. Han må so

Forholdet mellom utdanning og samfunn (7040 ord)

Les denne artikkelen for å lære om forholdet mellom utdanning og samfunn! Samfunnet kan ses som et system av sammenhengende gjensidig avhengige deler som samarbeider (mer eller mindre) for å bevare en gjenkjennelig helhet og for å tilfredsstille noe formål eller mål. Sosialt system refererer til det ordnede arrangementet av deler av samfunnet og mangfold av individer som interagerer med hverandre. Sosi

Sosial sikkerhet: Et sosialforsikringsprogram som gir sosial beskyttelse

Sosial sikkerhet: Et sosialforsikringsprogram som gir sosial beskyttelse! Sosial sikkerhet er primært et sosialforsikringsprogram som gir sosial beskyttelse, eller beskyttelse mot sosialt anerkjente forhold, herunder fattigdom, alderdom, funksjonshemming, arbeidsledighet og andre. Sosial sikkerhet kan referere til: Image Courtesy: noliesradio.

Informasjonssystemer: Fire typer informasjonssystem som identifisert av McFarlan

Informasjonssystemer: Fire typer informasjonssystem som identifisert av McFarlan! McFarlan, i sitt strategiske grid, identifiserer fire typer informasjonssystemer basert på hvilken rolle de spiller i en organisasjon. (se figur 5.1). Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/CS.

Opplæringsrolle i forbedring av sosial og nasjonal integrasjon

Opplæringsrolle i forbedring av sosial og nasjonal integrasjon! Sosial og nasjonal integrering er avgjørende for etableringen av et sterkt, forent land, som er en viktig forutsetning for alle fremskritt. Image Courtesy: wa2.unesco.org/uil/litbase/media/BurkinaFasoBEP-1-.jpg Den har en variert innholdsøkonomisk, sosial, kulturell og politisk-og dens forskjellige fasetter er tett sammenkoblet. D

Nyttige notater om Uruguay-runden forhandlinger (541 ord)

Nyttige notater om Uruguay-runden Forhandlinger! Uruguay-runden Forhandlinger i 1995 og den resulterende Verdenshandelsorganisasjonen (WTO) som krevde internasjonal handel mellom nasjoner på like vilkår, introduserte mange endringer. Handel knyttet til varer, tjenester, personer (innvandrerarbeid) og kapital skal gjøres mer "upartisk" slik at det blir gradvis reduksjon i behandlingen av disse handelsfaktorene som oppstår fra vertsnasjonen og fra det importerte landet. Li

De vesentlige egenskapene til den nåværende vitenskapelige bevegelsen av utdanning

De vesentlige trekkene i den nåværende vitenskapelige bevegelsen av utdanning er som følger! En av de viktigste funksjonene i dagens vitenskapelige bevegelse i utdanning er anerkjennelsen av de store forskjellene blant barn. Individuelle forskjeller blant mennesker har blitt anerkjent i århundrer. Im

Betydningen av individuelle forskjeller i utdanning

Betydningen av individuelle forskjeller i utdanning! Betydningen av individuelle forskjeller i utdanningen har lenge blitt anerkjent. Det omfattende eksperimentelle arbeidet som har blitt gjennomført, begynte av Galton og fortsatte frem til i dag, har så økt vår kunnskap om individuelle forskjeller og har så økt deres betydning for utdanning at deres eksistens og betydning nå er et spørsmål om generell aksept. Image C

Læringsprosess: Forstå meningen med læringsprosessen

Læringsprosess: Forstå meningen med læringsprosessen! Et grunnleggende aspekt ved dagens oppfatning av læring er dens betydning. Betydningen av læringsprosessen, forklart fra ulike synspunkter, er gitt som følger: Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/France_in_XXI_Century._Scho

Gruppering: Fordeler og bruk av gruppering i undervisning og læring

Gruppering: Fordeler og bruk av gruppering i undervisning og læring! Funnene fra tidligere forskning hadde ført til konklusjonen om at bare å skille barn i klasser etter intelligensstestkvotienter og mental alder ikke har resultert i økt prestasjon for individuelle barn. Image Courtesy: opencolleges.edu

Betydningen av manipulering i undervisning og læring

Betydningen av manipulering i undervisning og læring! Denne viktige tendensen kalles noen ganger tendensen til konstruksjon og ødeleggelse. Det er instinktivt for en elev å utforske et objekt, å ta det i stykker og å sette dem sammen. Ønsket om å berøre et hvilket som helst objekt han ser er veldig flott i den unge eleven. Manipu

Hvorfor Undervisning og læring trenger forskning for det er forbedring?

Få svaret på: Hvorfor Undervisning og læring trenger forskning for det er forbedring? En av de grunnleggende fakta som alle lærere bør vite er at fremdrift i undervisning og læring kun kan oppnås ved forskning styrt av riktig utdanningsfilosofi. Vi kan ikke nekte at kjerner av rupees blir bortkastet årlig i skolens ledelse på grunn av lærerens uvitenhet om de mest effektive undervisningsmetoder, de beste måtene å velge og organisere emne, eller de beste måtene å klassifisere og fremme elever. Image Courte

UPSCs rolle i den forandrede konteksten av styring

UPSCs rolle i den forandrede konteksten av styring! Gi en kort forklaring på UPSC og tilhørende bestemmelser. Hva krever styring i dag i dag fra en slik kropp og hvordan kroppen gjør det, bør oppfylle forventningene knyttet til den. Image Courtesy: i.unu.edu/media/ourworld.unu.edu-en/article/5311/governance1.jpg

Unionens offentlige tjenestekommisjon utfører følgende funksjoner

Unionens offentlige tjenestekommisjon utfører følgende funksjoner: I den indiske grunnloven har bestemmelser om den offentlige tjenestekommisjonen inneholdt fra artikkel 315 til artikkel 323 i del XIV. Det skal være en offentlig tjeneste kommisjon for Unionen og Public Service Commission for stater. I

4 grunnleggende elementer av hensiktsmessig utdanning

Noen av de grunnleggende elementene i målrettet opplæring er som følger: Som et annet program for å forholde utdanning til liv og produktivitet, anbefaler vi at arbeidserfaring innføres som en integrert del av all utdanning generelt eller yrkesrettet. Vi definerer arbeidserfaring som deltakelse i produktivt arbeid på skolen, i hjemmet, på et verksted, på en gård, på en fabrikk eller i en annen produktiv situasjon. Image Co

Hvorfor folk relaterer utdanning til livet deres? - Besvart!

Få svaret på: Hvorfor folk relaterer utdanning til livet deres? Som det er kjent, er det eksisterende utdanningssystemet i stor grad ikke knyttet til livet, og det er en stor avstand mellom innholdet og formålene og bekymringene for nasjonal utvikling. For eksempel reflekterer utdanningssystemet ikke jordbrukets overordnede betydning som blir forsømt på alle stadier og tiltrekker seg ikke en tilstrekkelig andel av topp talentet i landet; Tilmelding til universitetsbruksfakultetene er ekstremt lav; og landbrukshøgskolene er relativt svake og underutviklede; Image Courtesy: blog.latte

Menneskelig utvikling: Utvikling i økonomiske, sosiale og kulturelle sfærer

Menneskelig utvikling: Utvikling i økonomiske, sosiale og kulturelle sfærer! Hovedformålet med utviklingen er folks velvære som betyr utvikling i økonomiske, sosiale og kulturelle sfærer. Image Courtesy: stayaliveuk.com/wp-content/uploads/2012/04/XXL.jpg FNs utviklingsprogram (UNDP) publiserte sin første menneskelige utviklingsrapport i 1990 hvor menneskelig utvikling ble definert som prosessen med å utvide folks valg. De vik

Handelsjournaler og Klasser Publikasjoner - Essay

Det er visse tidsskrifter eller magasiner som gjør en appell nesten helt til en bestemt klasse av personer som leger, tannleger, bønder, drapers, arkitekter, flyselskaper etc. Disse kalles "klassepublikasjoner". Image Courtesy: tradeandexportme.com/wp-content/uploads/finance.jpg Det er noen papirer og magasiner som utelukkende er viet til bestemte handelsmenn og danner et utmerket medium for å reklamere for den handel de representerer og kalles "handelskataloger.&q

Hva er PURAs hovedmål?

Hovedmålene med PURA er som følger: PURA (Providing Urban-Facilities in Rural Areas) er et landsbygdsutviklingsprogram foreslått av Dr. APJ Abdul Kalam, for å utvikle India innen 2020. Programmet tar sikte på å tilby fasiliteter som ligner byområder til landbefolkningen. Hovedmålene er som følger: Image Courtesy: upload.wikimedi

Essay on Science som en grunnleggende komponent av utdanning (450 ord)

Essay on science som en grunnleggende komponent i utdanning! Et grunnleggende skille mellom tradisjonelle og moderne samfunn er utvikling og bruk av sistnevnte av vitenskapsbasert teknologi som bidrar til modernisering av landbruket og utviklingen av næringer. Image Courtesy: teachers.wrdsb.no/petersm/files/2013/10/boy-with-science-kit.

Hvorfor utdanning betraktes som hovedinstrumentet for endring?

Få svaret på: Hvorfor utdanning betraktes som det viktigste instrumentet for endring? 1.Utvikling av menneskelige ressurser: Disse vanskelige, komplekse, viktige og presserende problemene er alle gjensidig avhengige, og den korteste og mest effektive løsningen til oppløsningen er åpenbart å gjøre et samtidig angrep på alle fronter. Image

Fysisk vekst og utvikling av barn

Fysisk vekst og utvikling av barn! Det viktigste, mest nyttige, mest bedrageri, mest forvirrende, mest forsømte faktum i utdanning er vekst. Viktigst, fordi det første hensynet i skoleårene skal være at veksten oppnås; mest hjelpsomme, fordi plastisitet og kraft i vekstperioden gir flere muligheter for utdanning å bedra, fordi utdanningen hele tiden feiler for sin egen prestasjon hva som egentlig har skjedd gjennom modning; forvirrende, fordi vekst innebærer konstant forandring forsømt fordi den er så åpenbar og likevel så subtil. Vekst i i

Utdanningsmål: Hovedmål for utdanning

Noen av de viktigste målene for utdanning er som følger: Utdanning har stor samfunnsmessig betydning. Siden tidligste Limes-filosoffer har viet seg en stor del oppmerksomhet som definerer dens natur og mål. I moderne tid har også fremtredende pedagoger og fremragende lærere gitt opplæring et høyt sted i sine arbeider. Ulike

Post-uavhengighet innsats for å reformere utdanningssystemet!

Post-uavhengighet innsats for å reformere utdanningssystemet! Siden oppnåelsen av frihet er det en klar trend mot reformering av utdanningssystemet. Fra Lime Lo Lime komiteer er utnevnt til å undersøke feilene og foreslå midler for forbedring. Mudaliar Report on Secondary Education (1952) understreket behovet for å trene indianere i den demokratiske livsstilen. Rapp

Tre trinn i dannelsen av offentlig mening

Siden den offentlige mening er en slags syntetisk gjennomsnitt, oppstår spørsmålet. Hvordan er det dannet? Det er tre stadier i dannelsen av den offentlige mening: (i) Stigningen av et problem (ii) diskusjon og foreslåtte løsninger pro og con (iii) ankomst til enighet Så snart et offentlig problem oppstår, er det vanligvis en foreløpig fase av diskusjonen. Proble

Kort avsnitt om betydningen av utdanning

Kort avsnitt om meningen med utdanning! Utdanning er en av de grunnleggende lovene i alle menneskelige samfunn. Ordet utdanning er avledet fra latin ordet utdanne som betyr å hente opp og er knyttet til verbet utdanne som betyr å frembringe. Ideen om utdanning er ikke bare å gi undervisning til eleven i enkelte fag, men også og i hovedsak for å få ham opp eller utvikle de vaner og holdninger som kan gjøre ham i stand til å møte fremtiden godt. Platon

Utviklingen av styrke og dyktighet hos barn (med diagram)

Utviklingen av styrke og ferdighet i barnas! Vekst i fysisk størrelse, i proporsjon og i vev er kort beskrevet ovenfor. Det neste spørsmålet handler om utvikling i styrke og dyktighet. Er økt styrke så bemerkelsesverdig som de i vekt? Blir styrke og vekt økt spesielt raskt i ungdomsårene? Er det en ekte motor i koordinasjon på den tiden? Er ind

Utdanning, sosial stratifisering og ulikhet

Utdanning, sosial stratifisering og ulikhet! Utviklingen av utdanning har alltid vært nært knyttet til ideene om massedemokrati. Reformister verdsetter selvfølgelig utdanningen for muligheten det gir for enkeltpersoner å utvikle sine evner og ferdigheter. Likevel har utdanning også konsekvent blitt sett på som et middel til utjevning. Univ

Mahatma Gandhi Visninger på Rural Regeneration

Mahatma Gandhi Visninger på Rural Regeneration! For Gandhi var tilstanden til landsbyene i India den sanne indeksen for landets tilstand - hvis landets tilstand skulle være tilfredsstillende, måtte tilstanden i landsbyene forbedre seg. Gandhi løsning var regenerering av landsbyer gjennom et omfattende program for landlig oppheving som dekker alle områder som helse, utdanning og sysselsetting. Vil

To nivåer av kastekontroll over utdanning

To nivåer av kastekontroll over utdanning! Domineringen og kontrollen av tradisjonell kaste struktur over verdslige og moderne utdanningsinstitusjoner opererer på to nivåer. Først er det strukturelt nivå. Fra toppunktet til bunnen fortsetter kaste dominansen og manipulerer utdanningsstrukturen langs kaste linjer for å styrke sin tradisjonelle kontroll. For

Identifikasjon av eliter: Positiv, representativ og problematisk deltakelse

Noen av tilnærmingene til å identifisere elites er: 1. Positiv tilnærming, 2. Reputasjonell tilnærming, 3. Issue Participation Approach. Problemet med å identifisere eliter er ikke en ny til sosialforskere i dag. Studier på denne sfæren er for det meste utført i vestlige samfunn etter tre hovedlinjer: (a) posisjon, (b) omdømme og (c) utstedelse av deltakelse. I dette

Rig-Veda: Nyttige merknader om Rig-Veda

I Rig-Veda finner vi ikke nevra av Sudra unntatt i Purusasukta, som anses å være av senere opprinnelse. Purusasukta inneholder en myte om opprinnelsen til den firefoldede sosiale strukturen. Her er alle fire rangene nevnt sammen. I denne salmen er det hevdet at alle de fire rekkene stammer fra den store Purusa.

Mahatma Gandhi Visninger på feil utdanningssystem

Mahatma Gandhi Visninger på feil utdanningssystem! Gandhi mener at utdanningssystemet som ble innført av britene i India, fungerte som et viktig instrument for å konsolidere sitt hold over landet. En direkte følge av dette var styrking og utvidelse av sprekkene i det indiske samfunnet. Han trodde at det gamle utdanningssystemet, men ikke veldig effektivt, jobbet for å gi rudimentene for å lære de fleste. Men m

Mahatma Gandhi Visninger på 'Civilization'

Mahatma Gandhi Visninger på 'Civilization' Selv om en hindu var Gandhi dypt knyttet til eklektiske verdier og æret alle trosretninger som å representere oppfatninger av den øverste sannheten. Han var stolt av Indias eldgamle arv, og som sådan var han akutt bevisst på den skarpe kontrast presentert av dagens samfunn. Han

Mahatma Gandhis syn på: Prinsipp for Trusteeship

Mahatma Gandhis syn på: Prinsipp for Trusteeship! Dette prinsippet utviklet seg i Gandhis sinn som et resultat av hans åndelige utvikling, som han delvis skyldte hans dype engasjement med og studiet av teosofisk litteratur og Bhagvad Gita. Hans kjennskap til aksjekapitalene i den vestlige juridiske tradisjonen gjorde ham også oppmerksom på konsekvensene av forvaltningsprinsippet. På

Mahatma Gandhis syn på offentlig tjeneste

Mahatma Gandhis syn på offentlig tjeneste! Et svært viktig aspekt av Gandhi's tanke, som hadde betydelige samfunnsmessige konsekvenser, var normen han satte for en "offentlig arbeidstaker". Disse ble formulert i henhold til hans høye moralske standarder uten som han følte; Det kunne ikke være et sunt offentlig liv. Han

Mahatma Gandhi Visninger på utdanning: Som et instrument for sosial endring

Mahatma Gandhi Visninger på utdanning: Som et instrument for sosial endring! Bortsett fra satyagraha, som rettet mot fredelig konfliktløsning, var den fremste blant de andre endringsinstrumentene, i Gandhis syn, utdanning. Det vil være aktuelt å undersøke noen av de konkrete ordningene for utdanning som Gandhi konseptualiserte og implementerte ved hjelp av hans medarbeidere og også de ordninger han visualiserte for fremtiden. For

Mål for opplæringsoppbygging

Rekonstruksjonen av utdanning retter seg mot fem mål: (1) Å gjøre opplæring relevant for landets utviklingsbehov og forventninger til samfunnet. Dette krever å gi sysselsetting og yrkesorientering til hele utdanningssystemet. (2) Å utvikle tankekraften til studenter ved å omorganisere innholdet, undervisningsmetoden og eksamenssystemet. (3) Å