menneskeressursutvikling

Mål og fordeler med klagebehandling

Klageprosedyren er metoden der en klage er innlevert og gjennomført gjennom ulike skritt til en endelig beslutning. Mål for klagehåndtering Prosedyre: Målene for klagehåndteringsprosedyren er som følger: 1. For å gjøre det mulig for arbeidstakeren å flykte sin klage 2. For å avklare arten av klagen 3. For å un

Opplæring: Betydning, definisjon og typer trening

Opplæring: Betydning, definisjon og typer trening! Opplæring utgjør et grunnleggende konsept i utvikling av menneskelige ressurser. Det er opptatt av å utvikle en bestemt ferdighet til ønsket standard ved instruksjon og praksis. Trening er et svært nyttig verktøy som kan bringe en ansatt til en posisjon der de kan gjøre jobben sin riktig, effektivt og samvittighetsfullt. Opplær

Topp 4 egenskaper av en god klagebehandling

Fire egenskaper ved en god prosedyre for klagebehandling er som følger: 1. Rettferdighet 2. Bestemmelser bør være klare kutt 3. Prosedyre trinn 4. Promptness. 1. Rettferdighet: Tilsynet til veiledere er viktig her. Alle veiledere bør godta ansattes rett til klage så lenge ingen omgåelse er involvert. Rett

Menneskelig ressursutvikling: Funksjoner, omfang og mål

Menneskelig ressursutvikling: Funksjoner, omfang, mål og funksjoner! I 1970 publiserte Leonard Nadler sin bok "Utvikling av menneskelige ressurser", hvor han utgjorde begrepet human resource development (HRD). Menneskelige ressurser refererer til talentene og energiene til mennesker som er tilgjengelige for en organisasjon som potensielle bidragsytere til opprettelsen og realiseringen av organisasjonens oppdrag, visjon, verdier og mål.

Topp 15 Metoder brukt for prestasjonsvurdering av ansatte

Noen av metodene som brukes i ytelsesvurdering av ansatte er som følger: 1. sjekkliste metode: En sjekkliste er en liste som består av uttalelser av egenskaper, kvaliteter og oppførsel av ansatte. Den har to kolonner 'Ja' og 'Nei' som representerer positive og negative svar. 2. Tvunget distribusjonsmetode: I denne metoden vurderes medarbeider på grunnlag av mønsteret for en normal kurve med forutsetningen om at ytelsesnivået samsvarer med en normal fordeling. 3. T

Fordeler og ulemper ved ytelsesvurdering av ansatte

Fordeler og ulemper ved ytelsesvurdering av ansatte! Fordeler med ytelsesvurdering: 1. Ytelsesforbedring: Bedriftssystemer tar sikte på å forbedre ytelsen til de ansatte. Det bidrar til å analysere og evaluere mulighetsfaktorer som teknologi og sosial prosess. 2. Utvikling av ansatte: Vurderingssystemer bestemmer hvilken medarbeider som trenger mer opplæring og blir hovedkilden til informasjon om de ansatte og styrker og potensialer. 3.

Incentiver: Betydning, definisjon og andre detaljer

Incentiver: Betydning, definisjon og andre detaljer! Alt som kan tiltrekke seg en ansattes oppmerksomhet og motivere dem til å jobbe, kan kalles som insentiv. Et insentiv tar sikte på å forbedre den samlede ytelsen til en organisasjon. Incentiver kan klassifiseres som direkte og indirekte kompensasjon. D

Medarbeider Retention: Benefits, Methods and Retention Management Strategies

Ansatte Retention: Fordeler, metoder og Retention Management Strategies! Hver organisasjon krever effektive og stabile menneskelige ressurser for å kunne fungere effektivt. For å sikre stabilitet i arbeidskraften, bør toppledelsen påta seg visse tiltak som vil gjøre arbeidsplassen tiltalende og attraktiv. Før

Opplæringsmetoder: Opplæringsmetode på arbeidsplassen og Off-the-job-metoder

Opplæringsmetoder: Opplæringsmetode på arbeidsplassen og Off-the-job-metoder! Ledelsesutvikling er en systematisk prosess med vekst og utvikling som lederne utvikler sine evner til å håndtere. Det er opptatt av ikke bare å forbedre ledelsenes ytelse, men også gi dem muligheter for vekst og utvikling. Det e

Prestasjonsvurdering: Betydning, egenskaper, behov og metoder

Prestasjonsvurdering: Betydning, egenskaper, behov og metoder! Prestasjonsvurdering er en metode for å evaluere oppførsel og ytelse til ansatte på arbeidsplassen. Dette inkluderer vurdering av både kvalitative og kvantitative aspekter av jobbprestasjon. Funksjoner av ytelsesvurdering: 1. Systematisk evalueringsprosess for en ansatt. 2.

Topp 6 måter å oppdage klager - Forklart!

Noen av måtene å oppdage klager er som følger: Klager kan avdekkes på flere måter. Skvaller og vinranker gir viktige ledetråder om ansattes klager. Modne bokser, åpne dørpolitikker, periodisk intervju og avslutningsundersøkelse kan også gjøres for å avdekke mysteriet rundt klager. 1. Observasjon: En leder / veileder kan vanligvis spore oppførselen til personer som arbeider under dem. Hvis en bes

Kompensasjon: Betydning, system og mål for kompensasjon

Kompensasjon: Betydning, system og mål for kompensasjon! Begrepet kompensasjon brukes til å indikere arbeidstakerens bruttoinntekter i form av økonomiske fordeler og fordeler. Kompensasjon kan også defineres som følger: 1. Et system av belønninger som kan motivere de ansatte til å utføre. 2. Et verktøy som brukes til å fremme verdier og kultur. 3. Et in

Datamaskinapplikasjon og Human Resource Management

Computer Application og Human Resource Management! Dataprogrammet i human resource management er de ledelsesmessige bruksområder for bruk av datamaskiner som vanligvis kalles administrasjonsinformasjonssystem. I tilfelle Human Resource Management, er det kjent som Human Resource Information System (HRIS).

Human Resource Records: Typer, mål, grunnleggende og forholdsregler

Human Resource Records: Typer, mål, grunnleggende og forholdsregler! Human resource records refererer til informasjonsdokumentene som benyttes av en organisasjon for å utføre sine funksjoner. Det representerer minnet om organisasjonen. Rekordene gir informasjon om organisasjonen som opprettholdes i konkret form, dvs. s

HR-revisjon: Betydning, egenskaper, mål og tilnærminger

Les denne artikkelen for å lære om meningen, funksjonene, målene, behovet og tilnærmingene til human resource audit. Betydning: HR-revisjon er en viktig styringsenhet. Det er et verktøy for å dømme organisasjonens ytelse og effektivitet i HR-ledelsen. I følge Dale Yoder refererer "Personellrevisjon til en undersøkelse og evaluering av retningslinjer, prosedyrer og praksis for å bestemme effektiviteten av personellstyring." De

Human Resource (HR) Forskning: Funksjoner, mål og teknikker

Les denne artikkelen for å lære om funksjoner, mål, teknikker, prosess, spesialfunksjoner og behov for Human Resource (HR) Research. Funksjoner av HR Forskning: Fra de ovennevnte definisjonene følger de understrekte funksjonene: (1) HR-forskning er godt planlagt og systematisk designet for objektiv analyse. (2

Menneskelig ressursutvikling og utvikling av menneskelig kapasitet

Menneskelig ressursutvikling og utvikling av menneskelig kapasitet! Kjernen i ledelsen av enhver organisasjon er å effektivt utnytte alle tilgjengelige menneskelige og fysiske ressurser, økonomiske og teknologiske ressurser. HRD er opptatt av utvikling av menneskelig kapasitet. Menneskelig kapasitet eller menneskelig potensial inkluderer-aptitude, kunnskap, verdier, HR-ferdigheter, responsivitet, lojalitet og engasjement, åpenhet, lederutvikling. E

Områder for menneskelig ressursrevisjon: 6 viktige områder

Les denne artikkelen for å lære om følgende seks viktige områder av human resource audit, dvs. (1) Planlegging, (2) Bemanning og utvikling, (3) Organisering, (4) Forpliktelse, (5) Administrasjon og (6) Forskning og innovasjon! (1) Planlegging: Planlegging er et av de store områdene hvor revisjon av menneskelige ressurser kan gjennomføres. Plan

Erfaringslæring: Betydning og betydning

Les denne artikkelen for å lære om betydningen og betydningen av erfaringslæring! Betydning av erfaringslæring: Erfaringslæring betyr involvering eller basert på erfaring og observasjon. Folk lærer seg gjennom erfaring og observasjon. Det er naturlig måte å lære. Læringsorganisasjon oppfordrer til erfaringslæring. Etter hver

Revisjonsrapport: Hvordan er det forberedt?

Denne artikkelen vil veilede deg om hvordan en revisjonsrapport utarbeides! Etter å ha vurdert HR-retningslinjer, prosedyrer, praksis og resultater, må revisorene utarbeide en rapport om sine observasjoner og funn og foreta nødvendig anbefaling. Innholdet i revisjonsrapporten om HR er resultatene av revisorene, deres forslag og konklusjoner. D

Topp 2 Teknikker av Motivasjon - Forklart!

Les denne artikkelen for å lære om følgende to teknikker for motivasjon, dvs. (1) Finansiell motivasjon, og (2) Ikke-finansiell motivasjon! 1. Finansiell motivasjon: Finansielle motivasjonsteknikker er incentiver direkte eller indirekte knyttet til penger. Penger er den mest effektive og viktige kilden til motivasjon. P

Topp 7 Metoder for Human Resource Valuations

Les denne artikkelen for å lære om følgende metoder for menneskelige ressursvurderinger, dvs. (1) Historisk kostemetode, (2) Erstatningskostnadsmetode, (3) Økonomisk verdi Metode, (4) Standardkostemetode, (6) Gjeldende kjøpsmetode, og (7) mulighetskostnadsmetode. (1) Historisk kostemetode: Denne metoden er basert på kostnader påløpt eller rekruttering, opplæring, fortrolighet etc. Det er

Delsystemer for HRD: 13 viktige delsystemer

Les denne artikkelen for å lære om følgende tretten viktige delsystemer, dvs. (1) Prestasjonsvurdering, (2) Potensiell vurdering, (3) Karriereplanlegging, (4) Opplæring, (5) Organisasjonsutvikling, (6) Belønninger, 7) Rådgivning, (8) Kvalitetssirkel, (9) Rolleanalyse og andre. (1) Ytelsesvurdering: Prestasjonsvurdering er en prosess for vurdering eller sikring av ytelsen til en ansatt i jobben sin. Pres

Menneskelig ressursutvikling: Natur, Behov, Mål

Les denne artikkelen for å lære om natur, behov, mål, utfall av HRD og kvaliteter av HRD-leder! Natur: Følgende punkter vil forklare arten av menneskelig ressursutvikling: (1) Systemkomposisjon: HRD er i sentrum av Human Resource System. Det handler om å formidle læring til medlemmer av organisasjonen for utvikling av ferdigheter, evne og kompetanse. HRD

Programkoordinatorens rolle i menneskelig ressursutvikling

Les denne artikkelen for å lære om rollen som programkoordinator i human resource development. Programkoordinator er også kjent som instruktør eller trener. Han spiller en avgjørende rolle i å bygge framtidsperspektiver av organisasjonen gjennom menneskelige ressurserutvikling som er en planlagt innsats for å forbedre og utvikle kunnskap, ferdigheter, kreative evner og holdninger til ansatte. Han e

Human Resource Development: Konsept, Instrumenter og Integrerende Strategier

Les denne artikkelen for å lære om konseptet, instrumentene og integrering av strategier for utvikling av menneskelige ressurser! Konsept: Menneskelige ressurserutvikling er en del av human resource management. Det er hovedfunksjonen til HRM. Hver organisasjon og ledelse har ansvaret for å utvikle sine menneskelige ressurser hvis det i det hele tatt ønsket å forbli i virksomhet, møte konkurransen og mars mot velstand og vekst. I de

Human Resource Information System (HRIS)

Les denne artikkelen for å lære om konseptet, fordelene og infrastrukturen til Human Resource Information System (HRIS)! Konsept: Informasjonssystemet for menneskelige ressurser har blitt en del av alle store organisasjoner. Det er et datastyrt system som hjelper til med behandling av informasjon knyttet til human resource management.

Etterspørsel og forsyningsprognose: Faktorer og metoder

Les denne artikkelen for å lære om faktorer og metoder for etterspørsel og forsyningsprognose! Etterspørselsprognose: Etterspørselsforespørsel er et kvantitativt aspekt av menneskelig ressursplanlegging. Det er prosessen med å estimere fremtidig krav til menneskelige ressurser av alle slag og typer av organisasjonen. fakto

Human Resource Planning: Konsept, Betydning og Natur

Les denne artikkelen for å lære om konseptet, meningen og naturen til menneskelige ressurser planlegging! Konsept: Menneskelige ressurser er de viktigste ressursene i enhver organisasjon. Suksessen eller fiaskoen, veksten og utviklingen av organisasjonen er avhengig av menneskelige ressurser. Organisasjonen må derfor skaffe seg kunnskapsrike, dyktige, trente, talentfulle og potensielle menneskelige ressurser for å oppnå og oppnå de organisatoriske målene. En st

Human Resource Planning: Mål og Essentials

Les denne artikkelen for å lære om målene og nødvendighetene til menneskelig ressursplanlegging! Mål for menneskelig ressursplanlegging: (1) Det sikrer optimal bruk av dagens lager av menneskelige ressurser. (2) Det bidrar til å oppfylle individuelle og organisatoriske ambisjoner gjennom kollektiv innsats av ansatte og organisasjon. (3)

Planlegging for omplassering, redundans og tilbakebetaling

Les denne artikkelen for å lære om tiltak og planlegging i planlegging for omplassering, redundans og nedleggelse! Når man ser på det fremtidige overskuddet av menneskelige ressurser, må organisasjonene utarbeide handlingsplan for omplassering, redundans og nedleggelse. Dette er noen av de harde tiltakene som følge av organisasjonene for å kvitte seg med overskudd av menneskelige ressurser. For o

Menneskelige ressurser og industriell virksomhet

Les denne artikkelen for å lære om viktigheten av menneskelige ressurser i et industrielt foretak! Menneskelige ressurser er de verdifulle eiendelene til enhver organisasjon eller så å si industriell virksomhet. Det er derfor nødvendig å ta ytterst forsiktighet for overlevelse og vekst. Fremgang og vekst i et industrivirksomhet er avhengig av dem. Derf

Rollen av menneskelige ressurser i en organisasjon (med diagram)

Les denne artikkelen for å lære om rollen som menneskelige ressurser i en organisasjon! Under human resource management blir mennesker behandlet som ressurser, dvs eiendeler å trekke på. Det er derfor menneskelige ressurser blir uendelige kilde til styrke, evne, kompetanse, ferdighet, kreativitet, kunnskap, holdningsevne, verdier, tro, talenter, effektivitet, beslutningstaking, dyktighet, iver, entusiasme som skal utnyttes for å gjennomføre organisatoriske målsettinger. Organ