Internasjonal handel

Betalingsbalanse Teori for utveksling

Betalingsbalanse Teori for utveksling! Det er også referert til som etterspørselstilførselsteori. Teorien understreker at kursutvekslingen i utgangspunktet gjelder betalingsbalansen i det aktuelle landet. En gunstig betalingsbalanse fører til en verdifall i den eksterne verdien av landets valuta. Uf

15 Kritikk mot PPP-teorien (med figur)

Noen av kritikkene mot PPP-teorien er som følger: 1. Det ignorerer mange virkelige faktorer: Teorien viser en direkte sammenheng mellom kjøpekraft og valutakurs og ignorerer mange andre faktorer for eksport og import involvert bak operasjonen. 2. Det er basert på urealistiske antagelser: Ifølge Heckscher, "oppfatningen om at børsene representerer relative prisnivåer; eller hva er det samme, at den monetære enheten i et land har samme kjøpekraft både i landet og utenfor, er det bare rett på den aldri eksisterende antagelsen om at alle varer og tjenester kan overføres fra land til land uten

10 Meritter av Fast Exchange Rate System

Fastutvekslingsforholdssystemet hevdes å ha følgende fordeler: 1. Det inneholder et element av sikkerhet som hjelper eksportører eller importører i å drive sin virksomhet. Det oppmuntrer dermed utviklingen av internasjonal handel. 2. Det sikrer en regelmessig flyt av utenlandsk kapital og støtter progressiv planlegging. 3. D

Notater om likevekt på utveksling

Notater om likevekt på utveksling! Som i råvaremarkedet er det i valutamarkedet også en normal eller lik valutakurs, og det er et marked med kortsiktig valutakurs. Likevektshastigheten er "normen" rundt hvilken valutakursen svinger. Den likevekts- eller normale valutakursen bestemmes forskjellig under ulike monetære standarder. Ma

Mint Parity Theory of Equilibrium Rate of Exchange

Mint Parity Theory of Equilibrium Rate of Exchange! Når valutaene i to land er på metallstandard (gull eller sølv), fastsettes valutakursen mellom dem på grunnlag av myntforholdet mellom valutaene i de to landene. Dermed er teorien som forklarer fastsettelsen av valutakursen mellom land som er på samme metalliske standard (f.eks.

4 hovedinstrumenter som brukes til å gjøre internasjonale betalinger

Hovedinstrumenter som brukes til å gjøre internasjonale betalinger er: 1. Utenlandske veksler 2. Bankutkast og telegrafiske overføringer 3. Telegrafisk overføring 4. Kredittbrev. 1. Utenlandske veksler: En utenlandsk veksling er vanlig form for å gjøre internasjonale betalinger. Det er en skriftlig forespørsel eller en ordre fra skuffen til draven til å betale en viss sum penger enten til seg selv eller til mottaker som bestilt av skuffen på forespørsel eller en stund. En utenl

Spot og Forward Exchange Rates og Real Exchange Rate

Spot og Forward Exchange Rates og Real Exchange Rate! Transaksjoner i valutamarkedet utføres på det som kalles valutakurser. Hastigheten til hvilken valutaene til to nasjoner byttes ut for hverandre, kalles valutakursen. For eksempel, hvis 1 amerikanske dollar utveksles for Rs. 10 da valutakursen er 1 US $ = Rs.

Bestemmelse av valutakursen i det internasjonale markedet (med figur)

Bestemmelse av valutakursen i det internasjonale markedet! Valutakursen er en pris på en nasjonal valuta i forhold til en annen, bestemmes på valutamarkedet i samsvar med det generelle prinsippet om verdiverdien, det vil si gjennom samspillet mellom krafternes etterspørsel og forsyning. Dermed vil valutakursen i valutamarkedet bli bestemt av samspillet mellom etterspørselen etter valuta og forsyning av utenlandsk valuta. Et

Valutakursdekning: Nyttige noter om valutakursdekning

Exchange Depreciation: Nyttige noter om Exchange Depreciation! En annen viktig metode for å korrigere en ugunstig betalingsbalanse er å avskrive den eksterne valutaen (valuta) i hjemvalutaen. Denne enheten antar åpenbart at landet har vedtatt en fleksibel valutapolitikk. Dermed er valutakursavskrivninger mulig. V

4 Hovedtyper Disequilibrium i betalingsbalansen

Hovedtyper av ulikheter i betalingsbalansen er: i. Syklisk Disequilibrium ii. Strukturell Disequilibrium iii. Kortvarig Disequilibrium iv. Langsiktig Disequilibrium! Jeg. Syklisk Disequilibrium: Det skjer på grunn av handelssykluser. Avhengig av de ulike faser av handelssykluser som velstand og depresjon varierer etterspørselen og andre styrker, noe som fører til endringer i handelsvilkår og vekst i handel, og dermed vil overskudd eller underskudd føre til betalingsbalanse. Syk

Årsaker til å produsere Disequilibrium i betalingsbalansen til et land

Årsaker til å produsere ubalanse i balansen Betalingen av et land er: 1. Handelssykluser 2. Enorme utviklings- og investeringsprogrammer 3. Endring av eksportbehov 4. Befolkningsvekst 5. Enorme eksterne lån 6. Inflasjon 7. Demonstrasjonseffekt 8. Gjensidige krav! Disequilibrium i et lands betalingsbalanseposisjon kan oppstå enten for en kort periode eller for en lengre periode. Ev

Årsaker til manglende overholdelse av vilkårene for utenrikshandel i underutviklede land

Årsaker til manglende overholdelse av vilkårene for utenrikshandel i underutviklede land! De er: 1. De underutviklede landene har ikke råd til å ha frihandelspolitikk: Ricardian-prinsippet om "komparative kostnader" favoriserer frihandel for effektiv produksjon. Det er bare en forlengelse av teorien om laissez faire til internasjonal utveksling av varer. Te

Internasjonal handel: Funksjoner, fordeler og ulemper ved internasjonal handel

Internasjonal handel: Funksjoner, fordeler og ulemper med internasjonal handel! Intern og internasjonal handel: Ved intern eller innenriks handel menes transaksjoner som foregår innenfor en lands eller regions geografiske grenser. Det er også kjent som intraregionalt eller hjemmehandel. Internasjonal handel er derimot handel mellom forskjellige land eller handel over politiske grenser.

Theory of Comparative Advantage of International Trade: av David Ricardo

Theory of Comparative Advantage of International Trade: av David Ricardo! Den klassiske teorien om internasjonal handel er populært kjent som Theory of Comparative Costs eller Advantage. Den ble formulert av David Ricardo i 1815. Den klassiske tilnærmingen, i form av komparativ kostnadsfordel, som presentert av Ricardo, søker i utgangspunktet å forklare hvordan og hvorfor landene får ved handel. Ide

Faste og fleksible valutakurser

Faste og fleksible valutakurser! Under uforandret papirpengerstandard kan det være to typer valutakurser - fast og fleksibel. I henhold til det nåværende monetære systemet i Det internasjonale pengefondet (IMF), er faste eller stabile valutakurser kjent som pegged valutakurser eller parverdier. Faktisk ble IMF etablert med sikte på å stabilisere valutakursene, med riktige garantier for justeringer når det er nødvendig. På den

Forvaltet fleksibilitet for valutakurs

Forvaltet fleksibilitet av valutakurs! Mot de to ytterpunktene av stivt fast og fritt fleksible valutakurser, foreslås et system med kontrollert eller styrt fleksibilitet på praktiske hensyn i valutakursregimet. Fokuset på mellomregimet mellom fast og flytende valutakurs er ønskelig for forsiktighet for å eliminere ulempene og fange fordelene ved begge ekstreme systemer. Und

7 Hovedårsaker til svingninger i valutakurser

Hovedårsakene til svingninger i valutakursene for internasjonale innbetalinger er: 1. Handelsbevegelser 2. Kapitalbevisninger 3. Børsoperasjoner 4. Spekulative transaksjoner 5. Bankvirksomhet 6. Pengepolitikk 7. Politiske forhold! De forskjellige teoriene om valutakursbestemmelse, som vi har sett, forsøker bare å forklare likevekts- eller normale lange valutakurser. Ma

Fordeler med svingning av Exchange Rate System

Fordeler med svingning av Exchange Rate System! Under dette systemet får valutakursen fritt bestemmes av samspillet mellom etterspørsel og forsyning av utenlandsk valuta på valutamarkedet. De relative stillingene for etterspørsel og forsyning av utenlandsk valuta er avhengig av underskuddet eller overskuddet i betalingsbalansen i landet. Va

4 Ulemper med moderne teori for internasjonal handel

Fire ulemper med den moderne internasjonale teorien er: 1. Oversimplisering 2. Delvis likevekt og ikke generell likevektsanalyse 3. Ensidig teori 4. En av mange mulige forklaringer! 1. Oversimplification: Noen kritikere tror at Ohlin-faktorens teori er urealistisk fordi den er basert på oversimpliserte forutsetninger som de i den klassiske doktrinen.

Heckscher-Ohlin-satsen for internasjonal handel (med figur)

Heckscher-Ohlin Theorem of International Trade! Faktisk begynner Ohlins teori hvor Ricardians teori om internasjonal handel slutter. Ricardianteorien sier at grunnlaget for internasjonal handel er den komparative kostnadsforskjellen. Men han forklarte ikke hvordan forskjellen oppstår etter alle disse komparative kostnadene.

Avtale av Uruguay-runden og Verdenshandelsorganisasjonen (WTO)

Den syv avtalen mellom Uruguay-runden og WTO er som følger: I. Avtale om produsert varer II. Avtale om jordbruk III. Avtale om handel med tekstiler og klær (Multi-Fiber Arrangement) IV. Avtale om handelsrelaterte investeringsforanstaltninger (TRIMS) V. Avtale om handelsrelaterte immaterielle rettigheter (TRIPS) VI.

Internasjonal handel: Klassifisering, egenskaper og andre detaljer

Målet med internasjonal handel er å øke produksjonen og øke levestandarden til folket. Internasjonal handel hjelper borgere fra en nasjon til å konsumere og nyte besittelsen av varer produsert i en annen nasjon. Handel mellom to eller flere land kalles utenrikshandel eller internasjonal handel. Dette innebærer utveksling av varer og tjenester mellom innbyggerne i to land. Når

Fordeler og ulemper ved internasjonal handel

Fordeler med internasjonal handel: (i) Optimal utnyttelse av naturressurser: Internasjonal handel hjelper hvert land til å optimal utnyttelse av naturressursene. Hvert land kan konsentrere seg om produksjon av de varene som ressursene er best egnet til. Avfall av ressurser unngås. (ii) Tilgjengelighet av alle typer varer: Det gjør det mulig for et land å skaffe varer som det ikke kan produsere eller som det ikke produserer på grunn av høyere kostnader, ved å importere fra andre land til lavere kostnader. (iii)

Topp 10 Funksjoner av Det internasjonale pengefondet (IMF)

Noen av hovedfunksjonene i Det internasjonale pengefondet er som følger: 1. Exchange Stabilitet: IMFs første viktige funksjon er å opprettholde utvekslingsstabilitet og dermed motvirke eventuelle svingninger i valutakursen. Funnet sikrer slik stabilitet ved å foreta nødvendige tiltak som å håndheve deklarasjon av verdiverdien av alle medlemmers valuta i form av gull eller amerikanske dollar, håndheve devalueringskriteriene, opptil 10 prosent eller mer med mer informasjon eller ved å ta imot tillatelse fra IMF, forbyder medlemmene å gå inn for flere valutakurser og også kjøpe eller selge gull ti

Det internasjonale pengefondet (IMF): Mål, organisasjon og andre detaljer

La oss gjøre en grundig studie av målene, organisasjonen, ressursene og kritisk vurdering av Det internasjonale pengefondet (IMF). IMFs mål: Hovedformålene til IMF, som nevnt i avtalen, er som følger: (i) Internasjonal monetær samhandling: Fondets viktigste mål er å etablere internasjonalt monetært samarbeid mellom de ulike medlemslandene gjennom en fast institusjon som gir maskiner for konsultasjon og samarbeid i ulike internasjonale monetære problemer og problemer. (ii) Sik

2 hovedtyper av handelsrestriksjoner

Regjeringen til et bestemt land ønsker å legge inn begrensninger i følgende former eller typer: - 1. Tariffer Rate eller Customs Duties 2. Kvantitative Restriksjoner. Type nr. 1. Tariffer Pris eller tolloppgaver: For å beskytte interessen til den lokale produsenten, kan forhandlere og tjenesteleverandører, en regjering i et bestemt land, implementere ulike typer takstsystem. For

Topp 4 fordeler med forskjellige typer begrensninger

Denne artikkelen kaster lys over de fire beste fordelene og fordelene ved forskjellige typer restriksjoner. De er: 1. Beskyttelse av spedbarnsindustrien 2. Fremme av sysselsetting 3. Diversifisering av næringer 4. Betalingsbalansebalanse. Fordel # 1. Beskyttelse av spedbarnsindustrien: Industrier som fortsatt er under begynnelsen av utviklingen, og ikke riktig etablert, kalles spedbarnsindustrier.

Betalingsbalanse: Betydning og typer kontoer

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om betydningen av betalingsbalansen og typer betalingsbalansen. Betydning av betalingsbalanse: Som for firmaene er det nødvendig å presentere balansen og kontantstrømmen ved årsskiftet, på samme måte som den nasjonale regjeringen ønsket å få stillbildeposisjonen med respekt for landets kvitteringer og betalinger i forhold til utenlandsk valuta, som er indikert gjennom uttalelsen kalt Betalingsbalanse. Handelsba