bank

Monetær Regulering og Kredittforvaltning av RBI

Monetære Regulering og Kredittforvaltning av RBI! Reserve Bank of India er hovedsakelig utgjort som en topp autoritet for monetær ledelse. Hovedfunksjonen er å formulere og administrere pengepolitikken. Pengepolitikken refererer til "bruk av instrumenter innenfor kontrollen av sentralbanken for å påvirke nivået på samlet etterspørsel etter varer og tjenester ved regulering av pengemengden og kreditt. Reserv

Anstrengelser av RBI mot å fremme industriell finansiering

Anstrengelser av RBI mot å fremme industrifinansiering! Hurtig industrialisering er nøkkelen til å øke økonomisk vekst og utvikling. Forutsetninger for industriell utvikling er fem M: menn, materialer, maskiner, ledelse og penger. Av disse pengene er det viktigste essensielt. Pengene i industrien kommer fra industrifinansiering. Hur

Rapport fra Arbeidsgruppen for Restrukturering av Svake Offentlige Sektorbanker

Rapport fra Arbeidsgruppen om Restrukturering av Svake Offentlige Sektorbanker! En av de store problemene som konfronterer banksektoren internasjonalt, er hvordan man styrker bankens kapitalgrunnlag og hvordan de gjør dem motstandsdyktige mot økende risikoeksponeringer. Det er allment enighet om at oppbyggingen av misligholdte lån (NPL) har vært en viktig faktor som har ødelagt lønnsomheten til offentlige banker (PSB) i India. Som

RRB: Struktur og funksjoner av de regionale landsbankene

Struktur og funksjoner av de regionale landsbankene! De regionale landsbankene (RRB) har som mål å gi kreditt og andre fasiliteter til små og marginale bønder, landbruksarbeidere, håndverkere og små gründere i landlige områder. RRB-loven, 1986, tillater sentralregeringen å etablere en eller flere RRBer i en stat eller et territorium når en sponsorbank gjør en slik anmodning. Sponsorba

Evaluering av ytelsen til ICICI til 31. mars 1998

Les denne artikkelen for å lære om evalueringen av ytelsen til ICICI til 31. mars 1998! Selskapet har gjort en enorm fremgang i å yte økonomisk bistand til bedriftssektoren. Upto 31. mars 1998 var det totale beløpet på lånet sanksjonert Rs. 1145, 2 milliarder kroner, men den totale utbetalingen var Rs. 684,

Verdensbanken: Funksjoner, Organisasjon, Operasjoner og Kritikk

Verdensbanken: Funksjoner, Organisasjon, Operasjoner og Kritikk! Den internasjonale banken for gjenoppbygging og utvikling (IBRD), bedre kjent som Verdensbanken, ble etablert samtidig som Det internasjonale pengefondet løste problemet med internasjonale investeringer. Siden IMF var utformet for å yte midlertidig bistand til å korrigere betalingsbalansenes vanskeligheter, var det nødvendig med en institusjon for å bistå langsiktige investeringsformål. Derme

Fremtredende funksjoner i Narasimham-komiteen

De fremtredende trekkene i Narasimham-komiteens rapport er som følger: 1. Ifølge komiteen har finanssystemet en avgjørende rolle å spille i å mobilisere besparelser og deres produktive bruk ved effektiv tildeling. Komiteens tilnærming til å sikre finanssektorreformen er således å sikre at finansiell tjenesteyting opererer på grunnlag av operativ fleksibilitet og funksjonell autonomi, med sikte på å øke effektiviteten, produktiviteten og lønnsomheten. Integriteten

Politikk for langsomt stigende priser: Ulemper og fordeler

Politikk for langsomt stigende priser: Ulempene og fordelene! Politikken for langsomt stigende priser eller mild inflasjon: Mot stiv prisstabilisering har noen økonomer støttet en policy med forsiktig stigende priser på følgende teller: 1. Det vil forhindre underbeskatning og depresjon. Det gir kontinuerlig stimulering til næringslivet å investere og utvide som vil sikre kontinuerlig økonomisk fremgang med høyt ansettelsesnivå og velstand. 2. Det

En gjennomgang av de generelle instrumentene for kredittkontroll som brukes av sentralbanken

En gjennomgang av de generelle instrumentene for kredittkontroll brukt av sentralbanken! Alle disse generelle instrumentene for kvantitativ kredittkontroll, dvs. bankrentepolitikken, åpne markedsoperasjoner og det variable reserveforholdet har til felles en høy grad av objektivitet og generellitet.

6 Kontrollformer brukt av sentralbanken for selektiv kredittkontroll

Med hensyn til selektiv kredittkontroll bruker sentralbanken vanligvis følgende former for kontroll, fra tid til annen. 1. Sikring av låneforskrift ved fastsetting av marginkrav: Utøvelsen av marginkrav er vedtatt av alle bankfolk for å bestemme låneverdien av en sikkerhetsstillelse som tilbys av låntakeren. Sikk

Bankrente (BRP) brukt av en sentralbank

Les denne artikkelen for å lære mer om bankens kurspolitikk (BRP) brukt av en sentralbank! Bankkursen er et tradisjonelt våpen av kredittkontrol som brukes av en sentralbank. For å kunne utføre sin funksjon som utlåner av siste utvei til kommersielle banker, vil det redusere førsteklasses regninger eller forskuddslån mot godkjente verdipapirer. En bes

Begrensninger av Selective Credit Control av sentralbanker

Begrensningene i selektiv kredittkontroll er som følger: 1. Selektiv kredittkontroll gjelder når alt vurderes til kommersielle banker og kun til bankkredit. Ikke-bank finansinstitusjoner forblir generelt utelukkende i sentralbanken, og i den grad blir de ønskede målene for selektiv kredittkontroll også svekket av alternative kredittkilder utenfor organisert pengesektor, som for eksempel pengeoverføringer, svart ( eller uklart) penger med folket, etc. 2. D

Variabel Cash Reserve Ratio Metode for kredittkontroll brukt av sentralbanker

Variabel Cash Reserve Ratio Metode for kredittkontroll brukt av sentralbanker! Variabel kontantbeholdning er forholdsvis ny metode for kredittkontroll brukt av sentralbanker i nyere tid. I 1935 vedtok USAs Federal Reserve System det for første gang. I land der pengemarkedet er uorganisert eller underutviklet, er det nå tatt økt bruk av denne metoden for kredittkontroll. D

Pengestyrende tiltak Vedtatt av RBI

Penger styrende tiltak Vedtatt av RBI! I planleggingsalderen har ikehavet og reservebanken i sitt forsøk på å kontrollere inflasjonen hatt høy prioritet til pengekontroll. Pengepolitikken i landet er dermed fremtredende preget av anti-inflasjon. Faktisk har det vært hovedfunksjonen til RBI for å kontrollere og regulere tilgjengeligheten av kreditt, kostnaden for kreditt og bruken av kredittflyt i økonomien. I per

Selektive kredittkontroll (SCC) Metoder Brukt av sentralbankene

Selektive kredittkontroll (SCC) Metoder Brukt av sentralbankene! Selektive metoder for kredittkontroll er en forholdsvis ny utvikling i pengeforvaltningen av sentralbanken. Tiltakene for selektiv kontroll er skarpt skilt fra de generelle instrumentene for kredittkontroll ved at de er rettet mot spesielle bruk av kreditt og mot total kredittvolum

Begrensninger av Variabel Reserve Ratio i sentralbanken

Syv begrensninger av det variable reserveforholdet til sentralbanken er som følger: 1. Store overskuddsreserver 2. Bestemmelse av bankkredittpolicy 3. Krav til bankkreditt 4. Forvrengninger forårsaket av hyppig bruk 5. Diskriminerende effekt 6. Involvering av et usikkerhetselement 7. Ekstra byrde på bankene. D

Viktige funksjoner utført av sentralbanker (6 funksjoner)

Viktige funksjoner utført av sentralbanker er som følger: 1. Sentralbank som noteringsbank Utgave 2. Sentralbank som depotbank for valutareserver 3. Sentralbank som bankfører til regjeringen 4. Sentralbank som bankør til kommersielle banker 5. Sentralbank som kredittkontroller 6. Sentralbank som promotor for økonomisk utvikling. Kra

Mekanisme for Credit Creation av Bank

Mekanisme for Credit Creation av Bank! La oss gå nærmere inn i detaljene i denne kredittopprettelsen av bankene. Mens vi har håndtert de historiske aspektene ved bankvirksomhet, har vi sett hvordan de tidlige gullsmedene i England slo på ideen om å tjene penger ved å låne, av interesse, en trygg sum ut av pengene de er deponert hos sine eiere for sikker varetekt. De ha

Viktige metoder som er tilpasset av RBI for å kontrollere kredittoppretting

Noen av metodene som brukes av RBI for å kontrollere kredittopprettelsen er: I. Kvantitativ metode II. Kvalitativ metode. De ulike metodene som brukes av RBI for å kontrollere kredittopprettelsesstyrken til kommersielle banker, kan klassifiseres i to grupper, nemlig kvantitative kontroller og kvalitative kontroller.

4 Metoder brukt av sentralbanken for kredittkontroll

De fire viktige metodene som brukes av Sentralbanken for kredittkontrol er som følger: 1. Bankrente eller rabatteringspolitikk: Bankkursen eller diskonteringsrenten er satsen som fastsettes av sentralbanken, hvor den avregner første klasse veksler og statspapirer holdt av kommersielle banker. Bankkursen er renten pålagt av sentralbanken, hvor den gir rabatt til banker gjennom rabattvinduet. S

Sentralbanken kontrollerer kreditt for å oppnå følgende mål

Sentralbanken kontrollerer kreditt for å oppnå følgende mål: 1. Å stabilisere det interne prisnivået: Et av målene med å kontrollere kreditt er å stabilisere prisnivået i landet. Hyppige prisendringer påvirker økonomien negativt. Inflasjonelle eller deflasjonære trender må forebygges. Dette kan oppnås ved å vedta en fornuftig politikk for kredittkontroll. Image Courtesy

Sentralbankens rolle i en utviklingsøkonomi i et land

Les denne artikkelen for å lære om sentralbankens rolle i en utviklende økonomi i et land! Sentralbanken i en utviklingsøkonomi utfører både tradisjonelle og ikke-tradisjonelle funksjoner. De viktigste tradisjonelle funksjonene som er utført av det, er monopolet på notatproblemet, banken til regjeringen, bankenes bank, utlåner av siste utvei, kredittkontroller og opprettholde stabil valutakurs. Image C

11 Veier hvor en sentralbank er differensiert fra en kommersiell bank

Noen av de viktigste måtene som en sentralbank differensierer fra en kommersiell bank, er som følger: En sentralbank er i utgangspunktet forskjellig fra en kommersiell bank på følgende måter: 1. Sentralbanken er den øverste institusjonen i landets monetære og bankstruktur. Handelsbanken er en av pengemarkedsorganene. Image

Kapitalmarked: Betydning, egenskaper og betydning av kapitalmarkedet

Les denne artikkelen for å lære om kapitalmarkedet: det er mening, egenskaper og betydning! Betydning og egenskaper: Kapitalmarkedet er et marked som omhandler langsiktige lån. Den forsyner industrien med fast og arbeidskapital og finansierer langsiktig og langsiktig lån av sentrale, statlige og lokale myndigheter. Ka

Kredittgrense: 10 Begrensninger på bankens kraft til å opprette kreditt (793 ord)

Følgende er begrensningene på kommersielle bankers evne til å skape kreditt: 1. Kontantbeløp: Kredittopprettelsesmakten til bankene avhenger av hvor mye penger de har. Jo større kontanter, desto større er kredittbeløpet som kan opprettes av bankene. Image Courtesy: brunswickplantationliving.com/wp-content/uploads/2013/07/credit-limit.jpg Me

Kredittoppretting: Kredittprosessen i kommersielle banker

Credit Creation: Prosessen med Credit Creation i Commercial Banks! La oss forklare den faktiske prosessen med kredittopprettelse. Vi har sett i vår siste artikkel at bankenes evne til å skape kreditt er avhengig av at bankene bare trenger en liten prosentandel av kontanter til innskudd. Hvis bankene holdt 100 prosent kontanter mot innskudd, ville det ikke være noen kredittopprettelse. M

Kredittoppretting: De viktigste funksjonene til en kommersiell bank

Credit Creation: De viktigste funksjonene til en Commercial Banks! Opprettelsen av kreditt eller innskudd er en av de viktigste funksjonene i kommersielle banker. Like andre selskaper, banker sikter mot å tjene penger. Til dette formål aksepterer de kontanter i etterspørselsinnskudd og forskudd på kreditt til kunder. Im

Porteføljeforvaltning av en kommersiell bank: (Mål og teorier)

Les denne artikkelen for å lære om porteføljestyring av en kommersiell bank: mål og teorier: Hovedformålet med en kommersiell bank er å søke profitt som enhver annen institusjon. Dens kapasitet til å tjene profitt avhenger av investeringspolitikken. Investeringspolitikken er i sin tur avhengig av hvordan den forvalter investeringsporteføljen. Image C

Kommersiell Bank: Betydning, Typer og Funksjon (1797 Ord)

Les denne artikkelen for å lære om handelsbanken: det er mening, typer og funksjon! Chamber's Twentieth Century Dictionary definerer en bank som en "institusjon for å holde, utlån og utveksle, etc. penger." Økonomer har også definert en bank som fremhever sine ulike funksjoner. Ifølge Crowther, "Bankerens virksomhet er å ta gjeld fra andre mennesker til å tilby sine egne i bytte, og dermed skape penger." I

5 Viktige prinsipper etterfulgt av bankene for utlånspenger

Bankene følger følgende prinsipper for utlån: 1. Likviditet: Likviditet er et viktig prinsipp for bankutlån. Bank låne for korte perioder bare fordi de låner offentlige penger som kan bli trukket tilbake til enhver tid av innskytere. De forventer derfor lån på sikkerheten til slike eiendeler som er lett omsettbare og konvertible til kontanter med kort varsel. Image

7 Essentials of Sound Banking System

Noen av grunnene til et godt banksystem er som følger: Som påpekt av Crowther: "Hemmeligheten til vellykket bank er å fordele ressursene mellom de ulike formene av eiendeler på en slik måte at de får en god balanse mellom likviditet og lønnsomhet, slik at de er kontanter (for hånd eller raskt realiserbar) til oppfyller alle krav, og samtidig nok inntekt for banken til å betale det og tjene fortjeneste for sine aksjonærer. "Me

Nyttige notater om investeringspolitikk av en kommersiell bank (312 ord)

Les denne artikkelen for å lære mer om investeringspolitikken til en kommersiell bank! En bank foretar investeringer med det formål å tjene penger. Først beholder det primære og sekundære reserver for å møte likviditetskravene. Dette er viktig for å tilfredsstille samfunnets kredittbehov ved å gi kortsiktige lån til sine kunder. Uansett hv

Commercial Bank: Balansen i en Commercial Bank

Les denne artikkelen for å lære om balansen for en kommersiell bank (Fordeling av eiendeler og fordeling av gjeld)! Balansen i en kommersiell bank gir et bilde av hvordan det fungerer. Det er en erklæring som viser sine eiendeler og gjeld på en bestemt dato ved utgangen av ett år. Image Courtesy: steelemetrics-cdn.s3.a

Banking: Utviklingen, opprinnelsen og veksten i bankene

Les denne artikkelen for å lære om evolusjon, opprinnelse og vekst av bank! Ordet "bank" brukes i en kommersiell banks følelse. Det er av germansk opprinnelse, selv om noen sporer sin opprinnelse til det franske ordet 'Banqui' og det italienske ordet 'Banca'. Det refererte til en benk for å holde, låne ut og bytte penger eller mynter på markedet med penger långivere og pengevekslere. Image

Kommersielle banker: 7 Viktig rolle kommersielle banker i et utviklingsland

Noen av de viktigste viktige rolle kommersielle banker i et utviklingsland er som følger: I tillegg til å utføre de vanlige kommersielle bankfunksjonene, spiller banker i utviklingsland en viktig rolle i deres økonomiske utvikling. De fleste mennesker i slike land er fattige, arbeidsledige og engasjert i tradisjonelt landbruk. Im

Banking: Nyttige notater om begrepet prioritert sektor

Nyttige notater om begrepet Prioritetssektor! Bankene bør øke kredittstrømmen for å oppfylle de legitime kravene til små og SSI. Kredittkravene til de små industriene bør gis fortrinnsbehandling mens de gir kreditt til denne sektoren. Image Courtesy: 68.169.41.45/~mediate/wp-content/uploads/2012/08/ATM.jpg De

Money Creation (Credit Creation) i Commercial Banks

Money Creation (Credit Creation) i Commercial Banks! Det er en av de viktigste aktivitetene i kommersielle banker. Gjennom prosessen med å skape penger, er kommersielle banker i stand til å skape kreditt, som er langt over de første innskuddene. Denne prosessen kan bedre forstås ved å gjøre to forutsetninger: (i) Hele handelsbanksystemet er en enhet og kalles 'Banker'. (ii)

Kommersielle banker: Hoved- og sekundære funksjoner i kommersielle banker

Kommersielle banker: Hoved- og sekundærfunksjoner av kommersielle banker! (1) Primærfunksjon: 1. Godta innskudd: Det er den viktigste funksjonen til kommersielle banker. De aksepterer innskudd i flere former etter krav fra ulike deler av samfunnet. De viktigste typer innskudd er: (i) Kontoinnskudd eller etterspørselsinnskudd: Disse innskuddene refererer til de innskuddene som tilbakebetales av bankene på etterspørsel: 1. Sli

Sentralbankens rolle i økonomi: Funksjoner og uavhengighet

Centralbankens rolle i økonomi: Funksjoner og uavhengighet! En sentralbank er den viktigste og mest innflytelsesrike banken i landet eller, for EU, regionen. De tre mest kjente sentralbankene i verden er trolig Federal Reserve Bank of USA (ofte kalt Fed), Den europeiske sentralbanken (ECB) og Bank of England.

Betydningen av kommersielle banker i økonomi: Funksjoner og mål

Betydningen av kommersielle banker i økonomi: Funksjoner og mål! Kommersielle banker kalles også aksjeselskaper, detaljhandel eller high street banker. Alle fire navnene forteller oss noe om dem. Kommersiell indikerer at de er bedriftsorganisasjoner som søker å tjene penger. Felles aksje betyr at de har begrenset ansvar og er i privat sektor. I d