forex management

Utenriksbørs Facility til Resident Individuelle (med svar)

Liste over seks-seks vanlige spørsmål om valuta-anlegget til innbyggere med svar. Q. 1. Hva er den Liberalized Remittance Scheme på USD 200, 000? Ans. I henhold til Liberalized Remittance Scheme kan alle bosatte personer, inkludert mindreårige, fritt få opp til USD 200 000 per regnskapsår (april - mars) for enhver tillatelse til nåværende eller kapitalkonto eller en kombinasjon av begge. Q. 2.

Valutaveksling for innbyggere

Liste over femti vanlige spørsmål om valutaveksling for beboere med svar. Spørsmål 1. Hvem er bosatt? Ans. I henhold til avsnitt 2 (v) i FEMA, 1999, betyr en "person bosatt i India" Jeg. en person bosatt i India i mer enn ett hundre og åttito dager i løpet av det foregående regnskapsår, men inkluderer ikke - (A) En person som har gått ut av India eller som forblir utenfor India, i begge tilfeller: en. for ell

3 hovedtyper av valutakontoer

Denne artikkelen kaster lys over de tre hovedtyper av valutakontoer. Typer er: 1. Nostro Konto 2. Vostro Konto 3. Loro Konto. Type # 1. Nostro-konto: På latin betyr "Nostro" "vår konto med deg". Nostro konto er kontoen opprettholdt av en indisk bank med en utenlandsk bank. For eksempel kan PNB opprettholde en konto hos Citibank, New York.

Dokumentasjon i utenrikshandel

Handelssamfunnet over hele verden har skapt og opprettholdt en systematisk metode for overføring av dokumenter av varene i internasjonal handel og internasjonalt banksystem. Det er tre viktige dokumenter som normalt er involvert i utenrikshandelen. De tre dokumentene er veksling, konnossement og kredittkort.

Netting System: Fordeler og Typer

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om fordelene og typer nettingsystemet. Fordeler avledet fra Netting System: 1. Det reduserer antall grenseoverskridende transaksjoner mellom datterselskaper, resulterer i besparelser i de samlede administrative kostnadene ved slike kontantoverføringer. 2. D

Fordeler involvert i syndikert lånutnyttelse

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om fordelene som er involvert i syndikert lånutnyttelse. Fordeler med syndikering til låner: en. Store summer er arrangert uten forsinkelse og i det minste koster, i utenlandsk valuta. b. Bli introdusert i internasjonale lånemarkedet uten mye problemer. c.

10 Grunninnganger som kreves for prosjektvurdering

Denne artikkelen kaster lys over de ti grunnleggende inngangene som kreves for prosjektvurdering. De er: 1. Initial Investering 2. Forbrukers Etterspørsel etter Produktet 3. Pris på Produktet eller Tjenesten 4. Produktets Kostnad 5. Projektets Livstid 6. Salvage Value 7. Overføringsbegrensninger 8. S

4 Kvalitative faktorer som påvirker internasjonalt prosjekt

Følgende kvalitative faktorer må studeres før sluttføring av etableringen av et internasjonalt prosjekt: - 1. Det økonomiske scenariet 2. Det politiske scenariet 3. Finansieringsaspekter 4. Tilbakebetaling av skattebegrepet. Faktor # 1. Det økonomiske scenariet: Det nåværende og fremtidige politiske, økonomiske og samfunnsmessige scenariet i vertslandet, der prosjektet skulle være basert, er svært viktig for prosjektets langsiktige lønnsomhet, og tilstrekkelig avkastning mottas av morselskapet. Som vi for

Topp 4 Metoder for overføring i internasjonal handel

Denne artikkelen kaster lys over de fire beste betalingsmetodene i internasjonal handel. Metodene er: 1. Kontanter med ordre 2. Kontanter ved levering 3. Kontanter mot dokumenter 4. Åpne konto. Metode # 1. Kontanter med bestilling: Kontanter med ordre er en situasjon der selger mottar forskuddspengene fra kunden med ordre.

Mekanikk av Forex Trading

Forex trading er også en del av Forex Management. Ulike Forex-transaksjoner som innkjøp, salg, kvittering av pengesummer, utbetalinger av penger, etc. i utenlandsk valuta for transaksjonene utført med partier som ligger i andre land, er dekket under Forex trading. Forex trading skjer vanligvis enten i sluttbrukermarkeder eller engrosmarkeder. D

8 juridiske måter å komme seg ut av begrensning på profittreversasjoner

Denne artikkelen kaster lys på de åtte juridiske måtene for å komme ut av begrensninger på profittrepatriasjoner. Måtene er: 1. Overføringspriser 2. Royalties 3. Ledende og Lagging 4. Finansieringsstruktur 5. Inter-Company Loans 6. Fakturafaktura 7. Re-Fakturering Centers 8. Countertrade. Vei # 1. Overf

International Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Kapitalobligasjonsmodellen (CAPM) indikerer at investorene i en sikkerhet kun kompenseres for den systematiske risikoen for sikkerheten. Og det antas at den usystematiske risikoen kan diversifiseres av investor ved å investere i ulike eiendeler. Den usystematiske risikoen er en unik risiko knyttet til et bestemt firma, for eksempel arbeidsangrep, mangel på råvarer, etc. D

Risiko i internasjonal kapitalinvestering

Investeringer fra utenlandske bedriftsforetak i andre land er utsatt for følgende risikoer: 1. Økonomiske risikoer 2. Monetære risici 3. Politiske risikoer 1. Økonomiske risikoer: Økonomiske risikoer er kombinasjonen av forretnings- og finansrisiko: Jeg. Bedriftsrisiko: Forretningsrisiko refererer til variabiliteten av de operasjonelle kontantstrømmene i en bestemt bransje på grunn av andre faktorer enn den politiske risikoen i landet der prosjektet skal lokaliseres. ii. F

Essay på Foreign Direct Investment (FDI)

Denne artikkelen gir et essay om Foreign Direct Investment (FDI). Når en investering gjøres av en investor i fysiske eiendeler i det fremmede landet, kalles den for utenlandske direkte investeringer (FDI), med forbehold om at kontrollen blir beholdt av investor. Utenlandske porteføljeinvesteringer (FPI) indikerer at investeringene er gjort i finansielle verdipapirer i utlandet. U

Binomial Options Pricing Model

Prof. Cox, Ross og Rubinstein har foreslått binomialmodellen i 1979. Denne modellen er utviklet på begrepet beslutningstreet modell av statistikk. For denne modellapplikasjonen må binomialtreet utvikles. Træret representerer de mulige prisene på den spesielle utenlandske valuta prisen i løpet av opsjonsperioden. Denn

5 hovedtyper av greske bokstaver som brukes til å beregne risiko

Denne artikkelen kaster lys over de fem hovedtyper av greske bokstaver som brukes til å beregne risiko. Typer er: 1. Delta av Alternativ eller Hedgeforhold 2. Gamma 3. Theta 4. Vega eller Kappa eller Lambda 5. Rho og Phi. Type nr. 1. Delta i opsjons- eller sikringsforhold: Alternativ delta angir mengden av den lange posisjonen som hedger eller næringsdrivende må ha i den spesielle utenlandske valutaen per opsjon basert på alternativet han skrev, for å ha en risikofri avsetningsinvestering. På

Black-Scholes Alternativ Prismodell

I år 1973, i Journal of Political Economy, har Black and Scholes opsjonsprisemodell blitt publisert, og regnes som mest aksepterte finansielle modeller. Denne modellen er også basert på konseptet om å etablere ikke-arbitrageportefølje av eiendel, gjennom verdi av opsjon, når aksjekursene er binomiale. Ved

Fremveksten av byttemarkedet | Finansielle swaps

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om fremveksten av byttemarkedet. I løpet av slutten av 1970-tallet har valutaswapen blitt utviklet for å støtte valutahandlerne for å unngå de britiske kontrollene på grunn av svingninger i valutakursomregningskursene. Utviklingen og utnyttelsen av de parallelle og back-to-back lånene mellom bedrifts- og finansinstitusjoner har gitt vekst til markedet for finansielle swaps over hele verden. Kort sa

Forholdet mellom Anropspris og Sett pris

Les denne artikkelen for å lære om forholdet mellom anropspris og satt pris. Optjonsprinsippet på anrops- og salgsopsjonene utført av forskjellige makroøkonomiske variabler og dens innvirkning vil være forskjellig fra variabel til variabel. Det er logisk å anta at prisene på anrops- og salgsopsjoner for den enkelte utenlandsk valuta og innenlandsk valuta er sammenhengende. For å

Risikoberegning i valutaswapper

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om hvordan risikobalkingen gjøres i valutaswapper. Kontantstrømmen som skal byttes for byttekontrakten, er avhengig av spotrenten som gjelder på tidspunktet for byttekontrakten. Under slike omstendigheter er kontantstrømmene upåvirket av eventuelle senere endringer i valutakursene. Motpa

Hvordan å beregne valuta opsjon premier

Denne artikkelen vil veilede deg for å lære om hvordan du beregner valutaopsjonspremier. Hvis opsjonsinnehaveren fortjener utøvelsen av opsjonen til dagens spotrate, så er alternativet kjent som i pengene. Hvis opsjonsinnehaveren bestemmer seg for ikke å utøve, fordi det ikke ville være lønnsomt å trene med dagens spotrate, så er det kjent som Ut av pengene. Når den

Profit-loss profiler av alternativer

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om overskuddsprofiler av alternativer. "Profittprofiler" er forberedt på å skildre forholdet mellom valutakursen ved utløpet av kontrakten og netto gevinst (tap) til næringsdrivende, på figur 11.3: Følgende tall antas å utarbeide den grafiske presentasjonen i figur 1.3 (a) og

Forskjell mellom Valuta samtale og Put-alternativ

Denne artikkelen vil hjelpe deg å skille mellom valutaanrop og settalternativ. Innehaver av opsjonen får rett til å kjøpe en bestemt utenlandsk valuta til en spesifisert pris på eller før forfallsdato for kontrakten. Bedrifter vil kjøpe valutaoppkjøpsopsjonene hvis de har fremtidige betalinger i utenlandsk valuta, og de forventer at lokal valuta vil avskrives mot bestemt utenlandsk valuta. Det ka

Forskjellen mellom fremtidsmarkedet og fremdriftsmarkedet

Denne artikkelen vil hjelpe deg å skille mellom fremtidige marked og fremdriftsmarkedet. Det fremtidige markedet og fremovermarkedet varierer på bemerkelsesverdige måter: 1. Prisintervall: Det fremtidige markedet angir et maksimalt daglig prisklasse for hver dag; Derfor er en futures markedsaktør ikke utsatt for mer enn en begrenset mengde daglig prisendring. Me

Valuta Futures Kontrakt

Generelt, i det internasjonale markedet, foregår regelmessig futureshandel på syv valutaer mot amerikanske dollar. De syv valutaene som fremtidige handler utfører er australske dollar, britiske pund, euro, kanadiske dollar, fransk franc, japansk yen og sveitsisk franc. Fremtidige kontrakter ligner hverandre, den eneste og største forskjellen er den mengden valuta som er representert av en bestemt futureskontrakt. St

Hurtige notater om kryssavkasting

Denne artikkelen gir et notat om krysssikring. Kryssikring skjer når et firma bruker en finansiell kontrakt i en valuta for å sikre eksponeringen i en annen valuta. Hekkeren kan inngå en futureskontrakt på en valuta som er nært knyttet til ønsket valuta i en situasjon når futures ikke er tilgjengelige i ønsket valuta. Slike

4 typer risiko eksponering og deres innvirkning

Det er fire typer risikoeksponeringer. De er: 1. Transaksjons eksponering 2. Drifts eksponering 3. Oversatt eksponering 4. Økonomisk eksponering. Type # 1. Transaksjons eksponering: En transaksjonseksponering oppstår på grunn av svingninger i valutakurs mellom kontraktstidspunktet i utenlandsk valuta og tidspunktet for avregning. T

Topp 5 tiltak for å redusere valutarisiko

Denne artikkelen kaster lys over de fem øverste tiltakene for å redusere valutarisiko. De er: 1. Faktureringspolitikk 2. Overføringspriser 3. Ledende og lagring og forlengelse av handelskreditt 4. Netting 5. Matchende. Tiltak # 1. Fakturaer: Når firmaet har flere fabrikker og datterselskaper i utlandet, kan transaksjonene i utenlandsk valuta med tredjepart, mellom et datterselskap og morselskapet, ha overordnet og datterselskapene hatt sted. Ve

Hvordan banker citerer spotpriser til kunder?

Denne artikkelen vil veilede deg for å lære om hvordan banker oppgir spotrenter til kunder. Valutakurser for amerikanske dollar: For å sitere priser, bank eller autorisert forhandler, fastslå den gjeldende valutakursen på grossistmarkedet, og legg til en margin på den. Regelen er at valutaen som selges til (kjøp fra) en kunde samtidig kjøpes (selges) i grossistmarkedet. Margin

Slik beregner du kors og videresendingsfrekvens?

Denne artikkelen vil veilede deg for å lære om hvordan du kan kalkulere kryss- og forward rate. Korsfrekvensberegning: Majoriteten av handel i verden i Forex-markeder er når det gjelder amerikanske dollar, med andre ord, et ben av de fleste valutahandel er den amerikanske valutaen. Marginer mellom bud og tilbudsrenter er derfor laveste for anførselstegn for amerikanske dollar. Ma

Hurtige notater om verdi dato

"Verdi Date" er datoen der Forex Transaction finner sted. Det er dagen da de to partene i transaksjonen bytter valutaene og en av partene mottar eller betaler hjemvaluta i bytte av utenlandsk valuta. Å sette inn et eksempel kan vi si at når banken ligger i Mumbai, India (antar kjent som Muni), gjør en transaksjon med banken som ligger i New York, USA (antar kjent som Nemi); å få amerikanske dollar i bytte av indiske rupees. Nå

Beregning av Vurdering eller Avskrivning av Valuta

Forward premium eller rabatt på en bestemt valuta kan beregnes separat med hensyn til utenlandsk valuta og innenlandsk valuta separat. Formlene og metodene som brukes er med hensyn til direkte sitatmekanisme. A: Beregning av terminpremie (verdsettelse) eller rabatt (avskrivning) prosent i forhold til utenlandsk valuta: Hvis det beregnede svaret er positivt, betyr det at utenlandsk valuta er til premium eller vis-a-vis.

Det europeiske monetære systemet (EMS)

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om det europeiske monetære systemet (EMS) og hvordan fungerer det. Det europeiske monetære systemet (EMS): Det europeiske monetære systemet (EMS) ble uttalt for å bane vei for europeisk monetær integrasjon. Hovedformålet med EMS var å etablere en sone av monetær stabilitet i Europa og å oppnå større konvergens mellom finans og økonomisk politikk mellom medlemslandene. Det ble anse

Valutakurssystemer under International Monetary Fund (IMF)

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om de ulike valutasystemene under Det internasjonale pengefondet (IMF). Opprinnelsesordning Under IMF: Etter slutten av andre verdenskrig, for å lette den glatte internasjonale handel for å forbedre standarden for livings av innbyggerne i verden, ble Det internasjonale pengefondet innlemmet. De

Valuta Transaksjoner

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om valutatransaksjonene. Valutahandel er en virksomhet der utenlandsk valuta er varen i økonomisk forstand. Utenlandsk valuta er ikke en lovlig betalingsform for penger til hjemland. Den amerikanske dollaren kan ikke brukes til oppgjør av gjeld i India; til tross for det har verdi. Ve

Evolusjon av gullstandard: 3 skjemaer

Historisk sett kommer gullstandarden til å eksistere i de tre forskjellige former. Skjemaene er: 1. Gold Valuta Standard 2. Gold Bullion Standard 3. Gold Exchange Standard. Form # 1. Gold Valuta Standard: Det monetære systemet som avhenger av den bestemte vekten og renheten av gullet som finnes i gullmyntene, er kjent som gullmyntstandard eller gullmyntstandard.

Når ble Euro lansert?

Etter å ha lest denne artikkelen vil du om hvordan og når ble euroen lansert. Euro ble lansert 1. januar 1999 i tråd med tidsplanen fastsatt av Maastricht-traktaten. Elleve ut av femten medlemsland i Den europeiske økonomiske og monetære union (ØMU) oppnådde Maastricht konvergenskriteriene uopprettelig knyttet sine innenlandske valutaer til Euro 31. desem

Eksterne verktøy for å kontrollere valutarisiko

Denne artikkelen kaster lys over de fire eksterne verktøyene for å kontrollere valutarisiko. De er: 1. Bruke sikring for fremdriftsmarkedet 2. Sikring med pengemarkedet 3. Sikring med valutaalternativer 4. Sikring med valutaterminer. Eksternt verktøy # 1. Bruke sikring for fremdriftsmarkedet: I det normale forretningsforløpet vil et firma ha flere kontraktsmessige eksponeringer i ulike valutaer som modnes på ulike datoer. Net

Feil ved Bretton Woods Conference

Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om hva som førte til at Bretton Woods-konferansen ikke var i orden. Denne konferansen fant sted mens krigen fortsatt pågikk, men de allierte krefter var sikker på å vinne den. Som et resultat hadde de fleste europeiske og japanske økonomier blitt ødelagt. Den en

Essay om betalingsbalanse

Denne artikkelen gir et essay på betalingsbalansen. Innføring i betalingsbalanse: Betalingsbalansen til et land er en systematisk oversikt over alle økonomiske transaksjoner mellom innbyggerne i et land og resten av verden. Den presenterer en klassifisert oversikt over alle kvitteringer på grunn av eksporterte varer, tjenester som tilbys og kapital mottatt av beboere og betalinger på tema på grunn av importerte varer og tjenester mottatt fra hovedstaden overført til utlendinge eller utlendinger. Reser